The re-construction of the subject in the care relationship: notes on a model of intervention in hospital work

Abstract

[Text in Catalan]: El nostre treball intenta limitar-se a la relació terapèutica hospitalària en la que interactuen subjectivitats que poden orientar-se tant a la mútua reconstrucció i evolució com a la pèrdua de matèria subjectivant. L’objectiu què ens guia és la descripció d’un sistema d’intervenció amb els equips sanitaris que intenta afeblir la fragmentació enfront de l’impacte de les ansietats que desvetlla el tractament de la malaltia en els malalts atesos a l’hospital.

Lluís Farré, Rosa Castellà
leave a comment

Download full text (text in Catalan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *