Tosquelles, què en queda a les institucions?

El llegat de Francesc Tosquelles (1912-1994) ha anat guanyant cada dia més presència en la nostra feina quo­tidiana, i no només per les seves contribucions en el camp de la salut mental, ja que, després de la seva for­mació a Barcelona i durant la guerra del 36, hem de considerar-lo pioner en el que Camille Robcis anomena desalienació en el seu llibre Desalienació: política, filoso­fia, i psiquiatria radical a França.

No hi ha cap dubte que ell és el pioner del que des­prés es va poder anomenar psicoteràpia institucional i que a les seves mans es reformularà durant el període de guerra per convertir-se en el camp comunitari en una acció de caire polític i especialment cultural.

Va ser innovador sobretot perquè no es poden oblidar les seves arrels revolucionàries i intel·lectuals. Tosque­lles va viure a Catalunya abans de la Guerra del 36 i va militar al BOC i al POUM. Això va significar que Tosquelles va voler ‒desitjar, podríem dir‒ traslladar les seves recerques, iniciades a l’Institut Pere Mata de Reus, a situacions d’emergència de guerra i ho va acon­seguir. Ho va fer al front republicà i als camps de con­centració d’exiliats a França (Argelers de la Marenda; Saint-Cyprien i Ribesaltes fins a arribar a Saint-Alban, Occitània), que és on va dur a terme les reformes per «curar les institucions» més importants, radicals i ambi­cioses a partir del 1940.

Les seves innovacions, tal com veureu al monogrà­fic que hem publicat amb les ponències de la Jornada Tosquelles que us presentem, constitueixen un treball extraordinari. Podreu llegir textos, escoltar testimonis que han reconegut la feina feta i la revolució instaura­da, però sobretot podreu llegir psicoteràpia comunità­ria real, des de teories interpretables com a radicalment diferents, i totes vinculades a la seva feina quotidiana i als professionals que el van acompanyar.

Tal com llegireu, per apropar-nos a Tosquelles cal re­visar i també reconstruir el seu itinerari intel·lectual, revolucionari i llegir-lo a l’inrevés, des de la seva for­mació com a revolucionari fins a la seva experiència en tot allò científic i comunitari i el seu desig d’apropar-se a la població que l’envoltava i fer que els «pacients» se sentissin acompanyats, sempre situant la subjectivitat al centre de qualsevol política possible, malgrat les condi­cions infrahumanes existents, tant a la guerra com als camps de concentració.

En els treballs dels conferenciants que hem volgut convidar hi trobareu la història del llegat de Tosquelles, però també la crítica institucional, la crítica a les insti­tucions que des de fa anys a Catalunya ocupen un lloc preferent «fent de pública» quan es tracta de fundacions i empreses privades.

I això sense oblidar tots aquells professionals que el van acompanyar com Frantz Fanon, Gabriel Ferrater, Jacques Lacan, Michel Foucault o Jean Oury; i que ens recorden les seves primeres referències a les teories de la descolonització i les pràctiques clíniques lacanianes i marxistes.

Barcelona, 28 de maig de 2023

Anna Miñarro
déjale un comentario

Leer en pantalla texto completo

navegador no compatible


Descargar texto


Leer en Número 50 :: Julio 2023 ya en vuestra librería, pídelo aquí y te lo enviaremos

Solicitar ejemplares (edición en papel 130 páginas encuadernadas)

Consultar el índice del número 50

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *